Volver a Oferta educativa

Servicios socioculturais e á comunidade

CFGM  ATENCIÓN a PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (loe) 2 Cursos inclúe a FCT

Soamente se ofrece en réxime privado nocturno.

Modulos Profesionais
– MP0020. Primeiros auxilios.
– MP0210. Organización da atención ás persoas en situación de dependencia.
– MP0211. Destrezas sociais.
– MP0212. Características e necesidades das persoas en situación de dependencia.
– MP0213. Atención e apoio psicosocial.
– MP0214. Apoio á comunicación.
– MP0215. Apoio domiciliario.
– MP0216. Atención sanitaria.
– MP0217. Atención hixiénica.
– MP0218. Formación e orientación laboral.
– MP0219. Empresa e iniciativa emprendedora.
– MP0220. Formación en centros de traballo.
– MP0831. Teleasistencia.

Ocupacións
– Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios.
– Coidador/ora en centros de atención psiquiátrica.
– Xerocultor/ora.
– Gobernante/a e subgobernante/a de persoas en situación de dependencia en institucións.
– Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.
– Auxiliar de axuda a domicilio.
– Asistente de atención domiciliaria.
– Traballador/ora familiar.
– Auxiliar de educación especial.
– Asistente persoal.
– Teleoperador/ora de teleasistencia.