Volver a Oferta educativa

Administración e xestión

CFGM TÉCNICO EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA (Loe) 2 Cursos inclúe FC T

Modulos Profesionais
– MP0156. Inglés.
– MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela.
– MP0438. Operacións administrativas de compravenda.
– MP0439. Empresa e Administración.
– MP0440. Tratamento informático da información.
– MP0441. Técnica contable.
– MP0442. Operacións administrativas de recursos humanos.
– MP0443. Tratamento da documentación contable.
– MP0446. Empresa na aula.
– MP0448. Operacións auxiliares de xestión de tesouraría.
– MP0449. Formación e orientación laboral.
– MP0451. Formación en centros de traballo.

Ocupacións
– Auxiliar administrativo/a.
– Axudante de oficina.
– Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos
– Administrativo/a comercial.
– Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal
– Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.
– Recepcionista.
– Empregado/a de atención á clientela.
– Empregado/a de tesouraría.
– Empregado/a de medios de pagamento.