• Formación Profesional: Básica.
 • Duración: 2000 horas.
 • Réximen: Diurno.
 • Cursos: 2

Requisitos de acceso

O acceso aos ciclos de Formación Profesional Básica requirirá o cumprimento simultáneo das seguintes condicións:
 • Ter cumpridos quince anos, ou cumprilos durante o ano natural en curso, e non superar os dezasete anos de idade no momento do acceso ou durante o ano natural en curso.
 • Cursar o primeiro ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria ou, excepcionalmente, cursar o segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Propoñer o equipo docente aos pais, nais ou titores legais a incorporación do alumno ou alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Que vou aprender e facer?

 • Preparar equipos e aplicacións informáticas para levar a cabo a gravación, tratamento e impresión de datos e textos, asegurando o seu funcionamento.
 • Elaborar documentos, utilizando a linguaxe científica e os recursos gráficos e expositivos en función dos contextos de aplicación, asegurando a súa confidencialidade, e utilizando aplicacións informáticas.
 • Realizar tarefas básicas de almacenamento e arquivo de información e documentación, tanto en soporte dixital como convencional, de acordo cos protocolos establecidos.
 • Realizar labores de reprografía e encadernado básico de documentos de acordo aos criterios de calidade establecidos.
 • Tramitar correspondencia e paquetería, interna ou externa, utilizando os medios e criterios establecidos.
 • Realizar operacións básicas de tesourería, utilizando os documentos adecuados en cada caso.
 • Realizar as tarefas básicas de mantemento do almacén de material de oficina, preparando os pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
 • Atender ao cliente, utilizando as normas de cortesía e demostrando interese e preocupación por resolver satisfactoriamente as súas necesidades.
 • Aplicar os procedementos de seguridade establecidos no desenvolvemento das súas actividades profesionais evitando danos nas persoas e instalacións.
 • Realizar as tarefas da súa responsabilidade tanto individualmente como en equipo, con autonomía e iniciativa, adaptándose ás situacións producidas por cambios tecnolóxicos ou organizativos.
 • Adquirir hábitos de responsabilidade e autonomía baseados na práctica de valores, favorecendo as relacións interpersoais e profesionais, traballando en equipo e xerando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse nos distintos ámbitos da sociedade.
 • Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e sustentabilidade do patrimonio natural, analizando a interacción entre as sociedades humanas e o medio natural e valorando as consecuencias que se derivan da acción humana sobre o medio.
 • Valorar as diferentes manifestacións artísticas e culturais de forma fundamentada utilizándoas como fonte de enriquecemento persoal e social e desenvolvendo actitudes estéticas e sensibles cara á diversidade cultural e o patrimonio artístico.
 • Comunicarse en diferentes situacións laborais ou sociais utilizando recursos lingüísticos con precisión e claridade, tendo en conta o contexto e utilizando formas orais e escritas básicas tanto da propia lingua como dalgunha lingua estranxeira.
 • Resolver problemas predicibles relacionados coa súa contorna social e produtiva utilizando os elementos proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais e respectando a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento na toma de decisións.
 • Exercer de maneira activa e responsable os dereitos e deberes derivados tanto da súa actividade profesional como da súa condición de cidadán.

Plan de formación

 • Tratamento informático de datos.
 • Aplicacións básicas de ofimática.
 • Técnicas administrativas básicas.
 • Arquivo e comunicación.
 • Atención ao cliente.
 • Preparación de pedidos e venda de produtos.
 • Ciencias aplicadas I.
 • Ciencias aplicadas II.
 • Comunicación e sociedade I.
 • Comunicación e sociedade II.
 • Formación en centros de traballo.

Ao finalizar os meus estudos, Que podo facer?

 • Auxiliar de oficina.
 • Auxiliar de servizos xerais.
 • Auxiliar de arquivo.
 • Ordenanza.
 • Auxiliar de información.
 • Operador documental.
 • Telefonista en servizos centrais de información.
 • Clasificador e/ou repartidor de correspondencia.
 • Gravador / verificador de datos.
 • Auxiliar de dixitalización.
 • Auxiliar de venda.
 • Auxiliar de dependente de comercio.
 • Operador/a de cobro ou Caixeiro/a.

CURSOS

Primeiro curso

Código Módulos profesionais Horas
MP3001 Tratamento Informático de Datos 204
MP3003 Técnicas Administrativas Básicas 179
MP3004 Arquivamento e comunicación 146
MP3009 Ciencias Aplicadas I 175
MP3011 Comunicación e Sociedade I 206

SEGUNDO CURSO

Código Módulos profesionais Horas
MP3010 Ciencias Aplicadas II 162
MP3012 Comunicación e Sociedade II 135
MP3002 Aplicacións básicas de ofimática 240
MP3005 Atención á clientela 58
MP3006 Preparación de pedidos e venda de produtos 113
MP3008 FCT (Formación en centros de traballo) 320

Seguir estudando:

 • Un ciclo formativo de grao medio (éste título terá preferencia para a admisión a todos os títulos de grao medio das familias profesionais de Administración e Xestión, Comercio e Márketing, Téxtil, Confección e Pel, Vidro e cerámica e Artes Gráficas).
Información

Contactar

Teléfonos: + 34 988 221 990 / +34 619 405 979
Email: contacto@estudiossanmartin.es
Localización

Dirección

Avenida de Marín 23 - 32001 Ourense (Galicia)
Ver mapa de localización

AVISO LEGAL  -  PROTECCION DE DATOS  -  POLÍTICA DE COOKIES - REXEITAR COOKIES

© 2019 Estudios San Martín Cooperativa, S.C.G. - Todos os dereitos reservados  -  Privado  //  Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Ir arriba
Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
ConfigurarRexeitar Aceptar