Fonte: CPR San Martin

Adaptación programación CFGM 1º Xestión Administrativa
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 
6.12. Información e publicidade. A información básica da adaptación das programacións didácticas para a finalización do curso 2019-2020, será elaborada en base aos principios de claridade, transparencia e obxectividade que garantan o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios obxectivos.
6.13. O documento guía será remitido polos responsables da súa elaboración á dirección do centro antes do día 12 de maio de 2020 para o seu traslado á inspección educativa. As direccións dos centros responsabilizaranse da súa publicación na páxina web do centro nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade educativa e de garantir a súa publicidade, seguindo o procedemento establecido no centro. Así mesmo, o profesorado informará ao alumnado da súa área, materia, ámbito ou módulo.

MP0438-Operacións Administrativas da Compravenda
MP0440-Tratamento Informáticoda Información
MP0441-Técnica Contable
MP0448-Operacións Auxiliares de Xestión de Tesouraría
MP0449-Formación e Orientación Laboral

 
Información

Contactar

Teléfonos: + 34 988 221 990 / +34 619 405 979
Email: contacto@estudiossanmartin.es
Localización

Dirección

Avenida de Marín 23 - 32001 Ourense (Galicia)
Ver mapa de localización

AVISO LEGAL  -  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  -  POLÍTICA DE COOKIES

© 2019 Estudios San Martín Cooperativa, S.C.G. - Todos os dereitos reservados  -  Privado  //  Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Ir arriba

A protección dos datos persoais é moi importante para nós, por iso, cumprindo co novo Regulamento Europeo Xeneral de Protección de Datos ( RGPD), en relación coa política de cookies queremos informar que o continuar navegando pola nosa web implica a aceptación da nosa política de cookies. Aceptar a política de cookies.